Výročná členská schôdza

22.03.2014 15:04

Dňa 1. marca 2014 sa v reštaurácii Ristorante La Cantina vo Veľkom Šariši uskutočnila Výročná členská schôdza Poľovníckeho združenia masta Veľký Šariš.

            Schôdzu zahájil a viedol predseda združenia Ing. Slavomír Čurný. Po úvodnom privítaní nasledovalo oboznámenie s programom schôdze a jeho schválenie.

            Prvým bodom schôdze bola voľba návrhovej komisie, overovateľov komisie a členov volebnej komisie. Nasledovalo prednesenie správy výboru o činnosti PZ mesta Veľký Šariš za rok 2013, ktorú predniesol predseda PZ. So správou o hospodárení nás oboznámil poľovnícky hospodár PZ Ing. Peter Novotný. Finančný hospodár Jozef Aron informoval prítomných o finančnom hospodárení v roku 2013. Vedúci pracovnej skupiny Šariš Mgr. Anton Papcun a pracovnej skupiny Kanaš Anton Aron oboznámili členov s výsledkami pracovnej činnosti za predchádzajúci rok ako aj s ich bodovým hodnotením. V ďalšom bode „ Schválenie plánu činnosti na rok 2014“ členovia schválili vybudovanie poľovníckych zariadení zameraných hlavne na bažantiu zver. Pracovná činnosť členov PZ na rok 2014 sa bude zameriavať na opravy a renovácie existujúcich poľovníckych zariadení. Taktiež sa plánuje upratovanie nášho revíru kde s veľkou vďakou privítame aj aktivitu občanov Veľkého Šariša a priateľov poľovníctva. V nasledujúcom bode programu schôdze  Ing. Ladislav Vaľko ako kontrolór PZ predniesol správu kontrolóra kde skonštatoval, že plnenie poľovníckeho a finančného hospodárenia prebehlo bez väčších nedostatkov. Stav poľovníckych zariadení je na požadovanej úrovni a v dostatočnom množstve. Do konca roka 2013 bolo do nášho poľovníckeho združenia doručených 10 žiadostí o prijatie za stálych hosti. Tajným hlasovaním ktoré bolo ďalším bodom programu sa vyhovelo 5 žiadateľom. Po krátkej prestávke Jozef Aron predstavil návrh rozpočtu na rok 2014 ktorý bol všetkými členmi schválený.

Na záver predseda PZ poďakoval prítomným členom za ich pracovnú  činnosť v roku 2013 a poprial im v ďalšej poľovníckej sezóne veľa úspechov.

 

Foto:

pzvelkysaris.webnode.sk/fotogaleria/a2014/


 

© 2013 Všetky práva vyhradené pzvelkysaris. Design by António

Tvorba web stránok zdarmaWebnode